top of page

Als je een cosmeticaproduct op de Europese markt wilt brengen moet het voldoen aan de Wet Cosmetica Verordening.  Deze wet is in het leven geroepen om de volksgezondheid te beschermen.

De Cosmeticaverordening stelt als primaire eis: “Cosmetische producten mogen de gezondheid van de mens niet schaden wanneer zij onder normale of redelijkerwijze te voorziene

gebruiksvoorwaarden worden aangewend.”

 

Europese Cosmeticaverordening (1223/2009/EG) is op 11 juli 2013 van kracht geworden en regelt de veiligheid van het product. Voordat ieder cosmeticaproduct op de markt komt moet het uitgebreid getest zijn door de fabrikant op veiligheid. De fabrikant moet een risicoanalyse maken.

Ook moet het etiket voldoen aan bepaalde eisen gesteld in de Europese Cosmeticaverordening.

De producten mogen niet getest zijn op dieren en alle producten moeten worden geregistreerd in het CPNP. Dit is een Europees register waarin de autoriteiten van ieder lidstaat toegang tot heeft alsmede vergiftigingeninformatiecentra.

 

Hieronder enkele belangrijke punten uit de cosmeticaverordening. (bron: NCV-Nederlandse Cosmetica Verening)

 

 

PRODUCTINFORMATIE

 

De Cosmeticaverordening verplicht de fabrikant/leverancier om een aantal gegevens over de geleverde producten, het zogenaamde productinformatiedossier, ter beschikking van de toezichthoudende instantie, in dit geval de controleurs van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), te houden (Artikel 11). Het is niet toegestaan producten te verhandelen indien de productinformatie niet beschikbaar is. De productinformatie moet binnen drie werkdagen op verzoek van de NVWA ter inzage beschikbaar zijn op het adres, dat op het etiket staat vermeld.

 

De volgende gegevens van ieder product moeten beschikbaar zijn:

 

beschrijving van het cosmeticaproduct

beoordeling van de veiligheid van het cosmetisch product voor de gezondheid van de mens waarbij de fabrikant rekening houdt met het algemene toxicologische profiel, de chemische structuur en het blootstellingsniveau van de ingrediënten (artikel 10 en Bijlage I)

beschrijving van de productiemethode en een verklaring over de naleving van goede productiepraktijken (GMP)

bewijzen van de werking van de claims van het product

gegevens over eventuele dierproeven, die zijn verricht betreffende de ontwikkeling of veiligheidsbeoordeling van het product of de ingrediënten daarvan

 

PRODUCTVEILIGHEID

 

De fabrikant/importeur moet de veiligheid van zijn product(en) kunnen aantonen. Hij moet daarom over een veiligheidsbeoordeling beschikken. De veiligheidsbeoordeling is gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Fabrikanten garanderen de veiligheid van cosmetica door een zorgvuldige keuze van grondstoffen en gericht veiligheidsonderzoek. De eisen waaraan cosmeticaproducten en ingrediënten moeten voldoen, zijn wettelijk vastgelegd in de Europese Cosmeticaverordening. Zo zijn er regels gesteld aan de ingrediënten van cosmetische producten. Een aantal stoffen is verboden, andere mogen slechts beperkt en onder voorwaarden worden toegepast. Om de consument duidelijk inzicht te geven in hetgeen hij koopt, moeten bovendien alle ingrediënten op het etiket worden aangegeven. Indien nodig dient het product te worden voorzien van Nederlandse waarschuwingen.

 

VEILIGHEIDSBEOORDELING

Cosmetica bestaan uit een mengsel van verschillende ingrediënten. De grondstofleveranciers voeren toxicologische basistests uit, alsmede tests die gericht zijn op industriële veiligheid en veiligheid voor het milieu. Bij de overgrote meerderheid van testmethoden zijn al geen dieren meer nodig. Waar mogelijk worden computermodellen, kunstmateriaal of beschikbare gegevens gebruikt. Ook wordt gebruik gemaakt van gebruikservaring van consumenten. De veiligheid kan alleen worden beoordeeld door iemand die daartoe bevoegd is, omdat hij door opleiding of ervaring over voldoende kennis beschikt. Bijvoorbeeld een toxicoloog of cosmetisch chemicus. Hiervoor zijn richtsnoeren opgesteld. De veiligheidsbeoordeling dient ter inzage te liggen voor de controlerende instanties. In Nederland is dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

 

INGREDIËNTEN

Bij het maken van een veiligheidsbeoordeling wordt gekeken naar de eigenschappen van alle afzonderlijke ingrediënten die in het product worden gedaan. Niet alleen de werking van die ingrediënten is belangrijk. Er wordt ook bekeken of een stof op andere ingrediënten reageert, of het uitmaakt hoeveel ervan in een product wordt gestopt en of de stof nog andere eigenschappen heeft naast de werking die nuttig is voor het product. Bij de productie wordt met al deze factoren rekening gehouden om te zorgen dat het eindproduct niet alleen goed werkt, maar ook zonder risico gebruikt kan worden.

 

ETIKET.

 

ONDERDELEN ETIKET

In artikel 19 van de Cosmeticaverordening staat beschreven wat volgens de wet op het etiket van een cosmetisch product moet staan:

 

Naam en adres van fabrikant/importeur:

De naam en het adres van degene die verantwoordelijk is voor het op de markt brengen van het product. Vaak staan er meerdere adressen op het etiket, het adres waar het productinformatiedossier ligt moet dan worden benadrukt door bijvoorbeeld het adres te onderstrepen. Dit is informatief voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

 

Land van productie:

Wanneer een product buiten de Europese Unie is geproduceerd, dan staat dit op het product of de verpakking vermeld.

 

Hoeveelheid:

De nominale inhoud op het tijdstip van verpakking staat aangegeven in gewicht of volume.

 

Houdbaarheid:

Voor de aanduiding van de houdbaarheid zijn in de Cosmeticaverordening twee verschillende systemen opgenomen. Welk systeem gebruikt moet worden is afhankelijk van de houdbaarheid na productie. Als producten ongeopend dertig maanden of langer houdbaar zijn, moet de gebruiksperiode worden vermeld. Hiervoor wordt het symbool met het geopende potje gebruikt. Is het product minder dan dertig maanden vanaf productie houdbaar, dan moet de houdbaarheidsdatum worden vermeld voorafgegaan met de woorden 'bij voorkeur te gebruiken voor eind...'of het zandlopersymbool. In sommige gevallen, waarin het concept van houdbaarheid na opening niet relevant is, hoeft de houdbaarheidsdatum niet vermeld te worden.

 

Bijzondere voorzorgen in verband met het gebruik:

Gebruiksaanwijzing hoe het product het beste toegepast kan worden. Ten minste de waarschuwingen en bijzondere voorzorgsmaatregelen die zijn aangegeven in de bijlagen III t/m VI van de Cosmeticaverordening moeten worden vermeld. 

 

Batch- of codenummer:

Dit is een uniek nummer van een product. Mocht er ooit twijfel bestaan over de kwaliteit van een product, dan kan eventueel worden nagegaan of dit voor de hele batch geldt.

 

Functie product:

Omschrijving van het product, bijvoorbeeld badschuim, lippenbalsem, aftersun of scheerschuim. De functie van het cosmeticaproduct moet op de verpakking vermeld worden, tenzij deze duidelijk blijkt uit de verpakking of productnaam.

 

Ingrediëntendeclaratie:

Alle ingrediënten die gebruikt zijn bij de productie moeten op de verpakking staan. Om de ingrediënten op uniforme wijze op cosmetica te kunnen vermelden, wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde namen voor de ingrediënten, zogeheten INCI-namen. INCI staat voor International Nomenclature Cosmetic Ingredients. Lees alle INCI-namen op de website van de Europese Unie.

De ingrediënten worden vermeld in volgorde van afnemend gewicht. Ingrediënten die voor minder dan 1% in het product aanwezig zijn, mogen in willekeurige volgorde worden genoemd aan het einde van de ingrediëntvermelding.

In sommige producten worden nanomaterialen gebruikt. De naam van zulke ingrediënten wordt gevolgd door het woord 'nano' tussen haakjes.

Sommige producten worden samengesteld uit een reeks van kleuren. Om niet voor iedere nieuwe tint een apart etiket te hoeven maken, mogen alle kleuren in één ingrediëntvermelding worden genoemd.  Dit wordt aangegeven met de zin ’Kan ... bevatten’ of ‘May contain ...’ of ‘[+/- ...]’. Deze regeling geldt niet voor haarkleurstoffen. Indien van toepassing moet de CI-nomenclatuur worden gebruikt (Colour Index) voor de vermelding van kleurstoffen.

 

HAND IN OPEN BOEK

Er zijn producten waarvan de verpakking zo klein is, dat er geen ruimte is voor de ingrediëntvermelding, gebruiksaanwijzing en waarschuwingen. In een dergelijk geval kan het hand-in-open-boek symbool of een tekstje verwijzen naar deze informatie. De ingrediënten, gebruiksaanwijzing en waarschuwingen kunnen dan afgedrukt staan op een aparte kaart of folder bij het product.

 

NEDERLANDSE TAAL

Producten die (moeten) beschikken over een gebruiksaanwijzing of waarschuwingen, moeten zijn voorzien van een Nederlandstalige vertaling. Ook de productfunctie moet vertaald worden. Meer hierover leest u in Artikel 19 van de Cosmeticaverordening.

 

VERPAKKING OF RECIPIËNT?

Recipiënt = verpakking die in contact is met het product zelf. Welke teksten op de verpakking of juist op het recipiënt moeten staan, kunt u nalezen in Artikel 19 van de Cosmeticaverordening.

 

 

GMP

 

GMP staat voor Good Manufacturing Practice. Voor de productie van cosmetica is er sinds 2007 een gestandaardiseerd document beschikbaar die alle facetten van het productieproces beschrijft: NEN-EN-ISO 22716:2007 Cosmetica- GMP- Richtlijn voor Good Manufacturing Practice. In dit document staat beschreven aan welke eisen de werkruimte en apparatuur moet voldoen, welke gedragscodes er voor werknemers zijn, hoe de kwaliteit gewaarborgd moet worden, hoe je met afval om moet gaan, enzovoort. Sinds december 2009 is het volgens het Warenwetbesluit cosmetische producten verplicht om cosmeticaproducten onder goede productiepraktijken te produceren. De ISO-norm wordt hierbij als leidraad genoemd. De NVWA ziet erop toe dat bedrijven zich aan deze verplichting houden.

WETGEVING

Nieuwe formule
Laboratorium foto.jpg
Bestaande formule
21640747_687966804727267_472498861347245
White label
Relatiegeschenk cosmetica.jpg

Private label is marketing

"Marketing gaat niet over het verkopen van producten, maar over produceren wat de klant wil kopen

Sam Burgess

                                                                                            "Het doel van marketing is de klant zo goed te kennen en te begrijpen dat het product of de                                                                                                  dienst bij hem past en zichzelf verkoopt."

                                                                                                                                                                  Peter Drucker

                                                                                 

bottom of page